3D Model Design

รหัสและชื่อรายวิชา  MULT3202    การออกแบบภาพจำลอง 3 มิติ (3D Model Design)

จำนวนหน่วยกิต หรือจำนวนชั่วโมง 3(2-2-5)

หลักสูตรและประเภทรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

วิชาเอก บังคับเลือก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ไพโรจน์ สมุทรักษ์

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน           ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ชั้นปีที่ 3

รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี

สถานที่เรียน  ห้อง 15-0505 ชั้น 5 อาคารจันทรากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักการการออกแบบภาพ 3 มิติ

2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบภาพ 3 มิติโดยใช้หลักพื้นฐานจากรูปทรงเลขาคณิตแบบต่างๆ

3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถกำหนดสร้างพื้นผิว กำหนดแสง กำหนดมุมกล้อง ให้กับแบบจำลองได้

4) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการสร้างภาพเคลื่อนไหว

5) เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างแบบจำลอง 3 มิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานออกแบบและสร้างภาพ 3 มิติได้

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา           เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชันในปัจจุบัน

คำอธิบายรายวิชา หลักการการออกแบบภาพ 3 มิติ โดยใช้หลักพื้นฐานจากรูปทรงเลขาคณิตแบบต่างๆ การสร้างพื้นผิว การกำหนดแสง การกำหนดมุมกล้อง หลักการเบื้องต้นในการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานออกแบบและสร้างภาพ 3 มิติ