เอกสารวิชา การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ mult3602

บทที่ 1 แนวคิดการเขียนโปรแกรม
1.1 ประวัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 หลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.3 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.4 ผังงานการเขียนโปรแกรม

เอกสารบทที่ 1 ch1.pdf    ch1.ppt

บทที่ 2  รูปแบบวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    2.1 รูปแบบวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.2 การเขียนโปรแกรมแบบเชิงโครงสร้าง
2.3 การเขียนโปรแกรมแบบภาษาเชิงวัตถุ
2.4 การเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและโปรแกรมแบบภาษาเชิงวัตถุ

เอกสารบทที่ 2 ch2.pdf     ch2.ppt

บทที่ 3  การออกแบบโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์
3.1 การออกแบบโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ในอดีต
3.2 การออกแบบโปรแกรมเกมภาษาเชิงวัตถุ
3.3 คุณลักษณะของการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เอกสารบทที่ 3  ch3.ppt ch3.pptpdf / ch3.pdf

บทที่ 4  ตัวแปร และชนิดข้อมูล สำหรับโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์
4.1 ตัวแปร
4.2 ชนิดข้อมูลพื้นฐาน
4.3 ตัวดำเนินการพื้นฐาน
4.4 ตัวอย่างโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ในการประกาศและใช้งานตัวแปร

เอกสารบทที่ 4 ch4.pptx ch4.pdf ch4.pdf

บทที่ 5  โครงสร้างของโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์
5.1 โครงสร้างการเลือกทำ
5.2 โครงสร้างการวนซ้ำ

เอกสารบทที่ 5 ch5.pptx

บทที่ 6  ฟังก์ชันของโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์
6.1 รูปแบบ ขอบเขต การเข้าถึงฟังก์ชัน
6.2 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
6.3 ฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลา
6.4 ฟังก์ชันอื่นๆ

เอกสารบทที่ 6 ch6.pptx

บทที่ 7  การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์แบบภาษาเชิงวัตถุ
7.1 พื้นฐานโปรแกรมแบบภาษาเชิงวัตถุ
7.2 ประโยชน์ของโปรแกรมแบบภาษาเชิงวัตถุ
7.3 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเกมแบบภาษาเชิงวัตถุ

เอกสารบทที่ 7 ch7.pdf  ch7.pptx

บทที่ 8  เกมเอนจิ้นและตัวอย่างโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์
8.1 เกมเอนจิ้น
8.2 ตัวอย่างโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ เกมเก็บของ
8.3 ตัวอย่างโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ เกมยิงวัตถุ

เอกสารบทที่ 8 mt3602_ch87.pdf mt3602_ch86.pptx  ใบงานที่ 7.docx   ใบงานที่ 7.pdf

เอกสารรวมทุกบท ดาวน์โหลด mult3602_all.pdf