ไฟฟ้าสถิต (Static electricity)

จากผลงานของนักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์อุตสาหกรรม (PHYS 1308) ในกิจกรรมในชั้นเรียน  นำเสนอเรื่องราวทางฟิสิกส์ที่สนใจ โดยไม่จำกัดสื่อ

Continue reading ไฟฟ้าสถิต (Static electricity)

Galieo’s gravity experiment

Galileo’s gravity experiment

Galileo discovered in 15th century that any object falling to earth ,falls at the same rate of acceleration. He mentioned that a cannon ball and feather if dropped from the same height , will touch the ground at the same time, in the absence of air resistance. He found it difficult to explain it.

Continue reading Galieo’s gravity experiment