Welcome

Welcome to “The best on-line tool for teaching student in 21th Cen.”

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่ เน้นการนำเสนอเครื่องมือฟรีออนไลน์เพื่อการศึกษา เช่น Google Apps for Edu (Google Classroom , Google form , Google Drive และ Youtube) สำหรับห้องเรียนเสมือน(เสริม)  Kahoot สำหรับการตอบคำถามท้ายชั่วโมงที่น่าตื่นเต้น , Padlet กระดานความเห็นระดมสมองเหมือนแปะด้วย post it บนผนัง Powtoon สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายๆ สั้นๆ แต่เหมือนทำด้วยมืออาชีพ หรือแม้แต่การบันทึกการสอนหรือแบบแบบสดในรูปแบบสตรีมมิ่งด้วยโปรแกรม OBS เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือช่วยสอนอย่างดีสำหรับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และเป็นการศึกษาสำหรับทุกคน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และสร้างครูที่มักษะทางด้าน ICT เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Chandrakasem Rajabhat University) : CRU ต่อไป

เรื่องที่กล่าวถึงนี้เพื่อความสะดวกควรมี email google โดยเฉพาะ @chandra.ac.th ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้ผูกอยู่บน google เรียบร้อยแล้วจะเป็นการดีมากในแง่ของสิทธิในการใช้งานที่มากกว่า หลากหลายกว่า